Proces de selecció

DEFINICIÓ DEL PERFIL PROFESSIONAL

La definició de tots els aspectes relatius al lloc de treball a cobrir és clau per l’optimització i l’èxit del procés. És molt important definir conjuntament amb l’empresa :

  • Funcions a realitzar
  • Equip de treball al que formarà part
  • Coneixements tècnics i específics del lloc
  • Perfil competencial del lloc de treball
  • Experiència requerida
  • Projecció professional i recorregut dins l’empresa
  • Formació requerida
  • Altres aspectes inherents a la posició a cobrir

ACTIVACIÓ DE FONTS DE RECLUTAMENT

Activem totes les fonts de reclutament específiques per captar el màxim nombre de candidat idonis pel perfil professional sol·licitat. En cada nou procés fem una completa difusió de l’ oferta de treball per tal d’arribar a un major i més actualitzat número de candidats. Aquest grau d’especialització, personalització i dedicació en cada procés ens permet estar presents en molts espais on podem trobar candidats en actiu en recerca de feina. La llarga experiència a la zona ens fa disposar d’una àmplia base de dades i ampli coneixement d’un gran nombre de candidatures de la zona. Sempre activem el màxim número de fonts de reclutament i fem la màxima difusió de l’oferta de treball per captar el màxim nombre de candidats i poder seleccionar els més idonis i que s’adaptin millor al lloc de treball.

PRESELECCIÓ DE CANDIDATURES

La preselecció és important per fer un primer filtratge de totes les candidatures captades en la fase de reclutament. Ens basem en una bona revisió curricular i en l’entrevista prèvia telefònica o per skype que ens ajuda a preseleccionar els millors candidats que passaran a la fase d’entrevista en profunditat.

ENTREVISTA EN PROFUNDITAT

L’entrevista en profunditat i competencial és important per analitzar els aspectes aptitudinals i actitudinals del candidat, conèixer la seva motivació cap al lloc de treball i la seva adaptació a l’empresa, posició i equip. Revisem la trajectòria formativa i professional del candidat i aprofundim en els aspectes professionals o motivacionals que considerem oportuns per conèixer millor la seva adequació al lloc de treball.

TESTOS PSICOTÈCNICS

L’entrevista personal es complementa amb la realització d'un determinat TEST PSICOTÈCNIC segons el lloc de treball. El test que s’utilitzarà es defineix en funció de les característiques de la posició i dels aspectes que es vulguin valorar i analitzar. La seva interpretació ens complementarà i /o reforçarà la valoració de l’entrevista personal.

Cada lloc de treball a cobrir conté unes característiques implícites que el defineixen com a singular, cada empresa, cada grup de treball, el seu entorn... són únics i influeixen en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball, i tots aquests punts són importants per conèixer quina persona pot adaptar-se millor al lloc i al seu entorn.

REFERÈNCIES PROFESSIONALS

Els informes dels candidats finalistes es poden completar amb referències professionals facilitades pels mateixos candidats i que aporten una informació addicional important en la presentació de candidatures finalistes a l’empresa.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Una vegada realitzades totes les fases del servei descrites anteriorment i analitzades en profunditat totes les candidatures, es realitzen els informes personals dels candidats més òptims pel lloc de treball. L’informe conté les dades curricullars, la valoració de l’entrevista personal per competències, la interpretació dels testos psicotècnics i les referències professionals. Donem la nostra visió professional i objectiva sobre els millors candidats que s’adapten al lloc de treball per tal que l’empresa realitzi les entrevistes finals i prengui la decisió més oportuna.

INCORPORACIÓ DEL CANDIDAT I GARANTIA DEL SERVEI DE SELECCIÓ

AS Consulting assessorem i intermediem entre el candidat i l’empresa en el moment de l’acord d’incorporació, facilitant la comunicació entre ambdues parts. El nostre èxit és que la persona s’incorpori a l’empresa i que s’adapti bé al lloc i a l’equip de treball, sent un exitós tant pel candidat com per l’empresa.

Oferim una garantia de 6 mesos d’adequació de la persona a la nova posició, realitzant un procés substitutiu sense cost en el cas que la persona incorporada no s’acabés d’adaptar al lloc de treball.

Catalan